Regulamin

I.Definicje

1.Adres dostawcy-adres siedziby

BrillBird Poland Sp. z o.o.

25-335 Kielce

Ul.Jarońskich 21/3

2.Adres dostawy: Adres podany przez klienta zawierający: kod pocztowy, miasto, numer domu oraz lokalu, numer telefony Klienta

3.Cennik dostawy produktów: zestawienie cen i produktów znajdujących się na stronie sklepu internetowego www.brillbied.com.pl

4.Cennik produktów: propozycja cen produktów do stylizacji paznokci marki BrillBird. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdej chwili realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Jeśli ceny uległy zmianie po złożeniu zamówienia przez kupującego zostanie on powiadomiony drogą email o zaistniałych zmianach. Cennik zawarty na stronie www.brillbird.com.pl nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego.

5.Klient/konsument: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych-dokonująca zakupu produktów u Sprzedającego w ramach prowadzonej przez siebie działalności

6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

7.Kupujący: Klient oraz Konsument

8.Karta produktu: to pojedyncza podstrona sklepu internetowego Sprzedawcy zawierająca informacje o produkcie.

9.Koszyk: lista produktów składająca się z oferowanych przez sklep internetowy produktów do stylizacji paznokci

10.Płatność:metoda dokonania płatności/rozliczenia finansowego za dokonane zakupy

11.Produkt: Minimalna, niepodzielna ilość produktów, która może byż przedmiotem złożonego zamówienia.

12.Sklep:serwis internetowy dostępny dla klienta pod adresem www.brillbird.com.pl

13.Sprzedający:

BrillBird Poland Sp. z o.o.

25-335 Kielce

Ul.Jarońskich 21/3

14.Termin realizacji zamówienia: podana w regulaminie liczba godzin lub dni.

15. Umowa: zawierana na odległość, poza lokalem sprzedającego w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

16.Wada: fizyczna jak też prawna

17: Wada fizyczna:niezgodność produktu/rzeczy z umową tj. produkt nie ma właściwości które tego rodzaju produkt powinien mieć. Nie posiada właściwości o których posiadaniu zapewnił Sprzedawca Kupującego. Nie nadaje się do celu o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawieraniu umowy i Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. Klient otrzymał produkt niekompletny lub niezgodny z opisem.

18.Wada prawna – sytuacja, kiedy produkt sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej.

19.Zamówienie: Oświadczenie woli Klienta złożone poprzez sklep internetowy Sprzedawcy określa ono: produkt, jego ilość, kolor, metodę dokonania płatności oraz dostawy. Zawiera również adres do przesyłki oraz dane kontaktowe Klienta.

 

II Warunki ogólne

  1. Sprzedający zobowiązany jest do sprzedaży produktów wolnych od wad
  2. Ceny podane w sklepie Sprzedającego zawierają VAT. Nie zawierają kosztów dostawy
  3. Wszystkie terminy naliczane są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego

III Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny

2. Aby złożyć zamówienie Klient powinien:zalogować się, dodać do koszyka produkt, wybrać, rodzaj dostawy oraz płatności, wybrać adres dostawy.

3. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie potwierdzenia zamówienia.

4. Sprzedawca może odstąpić od realizacji umowy bez podania przyczyny

5. Realizacja zamówienia, którego płatność jest za pobraniem następuje niezwłocznie po jego otrzymaniu, natomiast zamówienia z  płatnością przelewem po wpłynięciu pełnej kwoty na konto Sprzedawcy.

6. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania przedpłaty na konto Sprzedawcy.

7. Pierwsze Zamówienie, jeśli przekroczy kwotę 500,00 zł. będzie realizowane tylko po przedpłacie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto Sprzedawcy.

IV Prawo do odstąpienia od umowy

1.Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego bez podania przyczyny jak również bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.Termin odstąpienia od umowy jak również zwrotu produktów następuje nie później niż 14 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie emailem wysłanym na adres biuro@brillbird.com.pl

3.Oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy winno być złożone zgodnie z prawem konsumenckim.

4.Sprzedający potwierdzi otrzymanie odstąpienia od umowy na adres podany podczas złożenia zamówienia-zawierania umowy.

5.Konsument ma obowiązek zwrócenia produktów Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, niezużytym. Zwracane zamówienie musi być kompletne tj. zawierac wszystkie produkty/rzeczy, które konsument otrzymał w zamówieniu. Zgodne z fakturąVAT lub paragonem

6.Konsument zobowiązany jest odesłac rzeczy/produkty nie później niż 14dni licząc od dnia zgłoszenia odstąpienia od umowy.

7.Konsument wysyła zwrot na własny koszt i ryzyko

  1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty za produkty w terminie 14 dni licząc od otrzymania produktów kosztów.Sprzedający nie zwróci Konsumentowidodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 

V Polityka Prywatności

  1. Administratorem bazy danych przekazywanych podczas składania zamówienia jest Sprzedający
  2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony bazy danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
  3. Kupujący podając swe dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Kupujący ma możliwość wglądu w swoje dane w każdej chwili.

                                                VI Postanowienia końcowe

  1. Aktualna wersja regulaminu znajduje się w zakładce REGULAMIN na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają miejsce obowiązujące przepisy prawne. Wszelkie kwestie sporne jeżeli Konsument wyrazi taką wolę będą rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego lub procesem przed sadem polubownym w ostateczności spory rozwiązywane będą na drodze postępowania sądowego w sadzie właściwym dla Siedziny Sprzedającego.
  3. Żaden punkt niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw przysługujących Konsumentowi i nie może być w ten sposób interpretowany. W przypadku niezgodności którejś części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje podporządkowanie się oraz stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

                                                                                                                                             Kielce 24.12.2014